Anasayfa SPOR

Galatasaray Real Madrid maçı Galatasaray'ın tarihi hezimeti ile sona erdi. Galatasaray Real Madrid maçı bugun.com.tr'den canlı anlatımla verildi. İşte Galatasaray Real Madrid maçının özeti, önemli anları ve golleri...

Ga­la­ta­sa­ray, bu se­zon­ki Şam­pi­yon­lar Li­gi se­rü­ve­ni­ne yı­kım­la baş­la­dı. Galatasaray Real Madrid'e 6-1 gibi faklı bir skorla yenildi. Galatasaray Real Madrid maçı tarihi hezimet olarak Galatasaray tarihine geçti. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar mut­lak ga­li­bi­yet pa­ro­la­sıy­la çık­tı­ğı maç­ta Re­al Mad­rid kar­şı­sın­da he­zi­me­ti ya­şa­dı: 1-6. Bu ye­nil­giy­le Cim­bom’un res­mi maç­lar­da­ki ga­li­bi­yet has­re­ti de 4 ma­ça çık­tı. Ay­rı­ca da­ha ön­ce Re­al’le oy­na­dı­ğı 5 maç­ta 3 ga­li­bi­yet 2 ye­nil­gi alan Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar bu üs­tün­lü­ğü­nü İs­pan­yol eki­bi­ne evin­de ilk kez mağ­lup ola­rak yi­tir­di.

Pepe Drogba’yı sakatladı

Re­al’in sert sa­vun­ma­cı­sı Pe­pe Ga­la­ta­sa­ray kar­şı­sın­da da gö­re­vi­ni yap­tı! Bre­zil­ya­lı 45’te iki­li mü­ca­de­le­de Drog­ba’ya çok sert gir­di. Fil­di­şi­li om­zu­na al­dı­ğı mü­da­ha­ley­le yer­de kal­dı. 3 da­ki­ka yer­den kal­ka­ma­yan Drog­ba, sağ­lık gö­rev­li­le­ri­nin yar­dı­mıy­la ke­na­ra gel­di. Dev­re ara­sı­na ka­dar Fa­tih Te­rim de­ği­şik­lik yap­ma­dı. Ama ikin­ci ya­rı sa­ha­ya çık­ma­yan ve ye­ri­ni Am­ra­bat’a bı­ra­kan Drog­ba’nın ted­bir amaç­lı has­ta­ne­ye gö­tü­rül­dü­ğü öğ­re­nil­di.

Dany hamlesi tutmadı

Terim, sürpriz bir hamle yaptı. Sakatlığını atlatmasına rağmen Semih’in yerine Dany’yi   oynattı. Bu sezon ilk kez oynayan Kamerunlu’nun hataları ise taraftarı çıldırttı.

Ga­la­ta­sa­ray’da tek­nik di­rek­tör Fa­tih Te­rim sa­vun­ma­da sür­priz bir ter­cih­ yaptı. Sa­kat­lı­ğı­nı at­la­ta­rak ön­ce­ki gün ta­kım­la ça­lış­ma­la­ra baş­la­yan Se­mih Ka­ya’yı sa­ha­ya sür­me­si bek­le­nen tec­rü­be­li ho­ca, risk al­ma­ya­rak genç oyun­cu­yu ye­dek oturt­tu. For­ma­yı Dany’e ve­ren Te­rim bu fut­bol­cu­nun ya­nın­da Ched­jo­u’yu gö­rev­len­dir­di.  Ama Dany çok fazla hata yaptı.

Öte yan­dan Te­rim, bu se­zon uy­gu­la­ma­ya sok­ulan ‘6+0+4’ ya­ban­cı ku­ra­lı ne­de­niy­le lig­de 4 maç­ta da for­ma şan­sı ta­nı­ma­dı­ğı Rie­ra’yı Re­al kar­şı­sın­da sa­vun­ma­nın so­lun­da ilk 11’de sa­ha­ya sür­dü. İs­pan­yol fut­bol­cu böy­le­ce 122 gün son­ra res­mi bir maç­ta for­ma giy­di. Rie­ra son ola­rak 18 Ma­yıs’ta, ge­çen se­zo­nun son lig ma­çın­da Trab­zonspor’a kar­şı for­ma giy­miş­ti. Bu arada Te­rim’in En­gin Bay­tar’ı ilk 11’e al­ma­sı da dik­kat­ler­den kaç­ma­dı.

14 yıl sonra en farklısı!

Bu ye­nil­gi uzun sü­re son­ra Ga­la­ta­sa­ray için ilk ol­du. Cim­bom da­ha ön­ce Dev­ler Li­gi’nde böy­le­si fark­lı bir ye­nil­gi­yi tam 14 yıl ön­ce tat­mış­tı. 1999’da Te­rim’in ba­şın­da ol­du­ğu Ga­la­ta­sa­ray, Ali Sa­mi Yen’de Chel­se­a’ye 5-0 mağ­lup ol­muş­tu. Ama o se­zon As­lan, UE­FA Ku­pa­sı’nı ka­zan­mış­tı. Bu arada Skib­be’nin ça­lış­tır­dı­ğı Cim­bom, 2008 yı­lın­da ise Le­ver­ku­sen ile kar­şı­laş­mış ve dep­las­man­da 5-1’lik skorla ye­nil­miş­ti.

Terim: Daha farklı olurdu

“Bütün kabahat benim. Az da oldu, daha farklı da olurdu! Futbolcular bazen şahsiyet mücadelesi vermeli”

Tek­nik di­rek­tör Fa­tih Te­rim maç­tan son­ra sert ko­nuş­tu. “Gol ye­di­ği­miz­de ra­ki­bin ya­rım po­zis­yo­nu bi­le yok­tu. 30 da­ki­ka biz çok iyiy­dik. Ama 3 po­zis­yo­na gir­miş­ken gol yi­yo­ruz” de­di. Te­rim, “Böy­le oy­na­yıp, Re­al Mad­rid gi­bi bir de­vin kar­şı­sın­da bu du­ru­ma dü­şer­se­niz, bu mo­ra­li kal­dı­ra­cak bir du­ru­mu­nuz ol­maz. Za­ten ta­kım da o an­da düş­tü” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

Te­rim söz­le­ri­ni şöy­le bi­tir­di: “Az da ol­du! Bel­ki faz­la da gol ola­bi­ir­di! Bi­ze ha­ki­ka­ten ya­zık. Her şe­yi ta­mam olan, faz­la­sı da olan bir ta­kı­ma kar­şı za­ten az ha­ta yap­ma­nız la­zım. Özür di­li­yo­rum, bü­tün ka­ba­hat be­nim­dir! Ama oyun­cu­lar ba­zen şah­si­yet mü­ca­de­le­si yap­ma­lı­dır.”
An­ce­lot­ti de şöy­le ko­nuş­tu: “Skor er­çe­ği yan­sıt­mı­yor. Bi­zim için ko­lay ol­ma­dı. Ga­la­ta­sa­ray biz­den da­ha iyi oy­na­dı. Ama gol ge­lin­ce ra­hat­la­dık. Boş alan bul­duk. İkin­ci ya­rı­nın ba­şın­da ken­di­mi­ze gü­ve­ni­miz da­ha faz­lay­dı. Grup­ta her­ke­sin şan­sı var ama biz bir adım öne geç­tik.”   

ANCELOTTİ’Yİ YiNE ÜZMEDiK!

Re­al Mad­rid Tek­nik Di­rek­tö­rü Car­lo An­ce­lot­ti, Türk ta­kım­la­rı­na kar­şı na­mağ­lup un­va­nı­nı ko­ru­du. Da­ha ön­ce Par­ma’nın ba­şın­day­ken Ga­la­ta­sa­ray’a, Mi­lan’ı yö­ne­tir­ken de Fe­ner­bah­çe’ye Şampiyonlar Ligi’nde ra­kip olan İtal­yan ça­lış­tı­rı­cı bu maç­lar­da 3 ga­li­bi­yet 1 ba­re­ber­lik el­de et­miş­ti. Dün ak­şam tem­sil­ci­le­ri­mi­ze kar­şı 5’in­ci sı­na­vı­nı ve­ren An­ce­lot­ti yine sahadan mağlubiyet görmeden ayrıldı.

1997-98: Galatasa­ray-Par­ma: 1-1,

Par­ma-Galatasa­ray: 2-0

2005-06: Fenerbah­çe-Mi­lan: 0-4,

Mi­lan-Fenerbah­çe: 3-1

2013-14: Galatasa­ray-Real Mad­rid: 1-6

ŞOVA YAZIK OLDU

Ta­raf­tar­la­r, bir bü­yük başarıya da­ha im­za at­tı. Av­ru­pa'nın en bü­yük ko­re­og­ra­fi­si­ni ha­zır­la­dı. Ro­nal­do ve Pir­lo ko­re­og­ra­fi de Aslanlar’dan ka­çar­ken res­me­dildi. Ama ağır yenilgi şovu gölgeledi.

Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­raf­tar­lar yi­ne bü­yük bir ola­ya im­za at­tı. 2011'de Ga­la­ta­sa­ray-Fe­ner­bah­çe ma­çın­da Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­raf­tar­lar 131.76 de­si­bel ile ses re­ko­ru­nu kır­mış­tı. Ga­la­ta­sa­ray ta­raf­tar­lar dün ge­ce­ki Re­al Mad­rid ma­çın­da Av­ru­pa re­ko­ru. Av­ru­pa'nın en bü­yük ko­re­og­ra­fi­si­ni ha­zır­la­dı. 12 ge­ce Türk Te­le­kom Are­na Sta­dı'nda ya­tıp kal­kan 85 ki­şiy­le ha­zır­la­nan muh­te­şem gös­te­ri ge­ce­ye dam­ga­sı­nı vur­du.

“TEK KRALLIK GALATASARAYLILIK”

Ka­le ar­ka­sı tri­bü­nü­nü ta­ma­men kap­la­yan ko­re­og­ra­fi­de Ga­la­ta­sa­ray Li­se­si'nden Ali Sa­mi Yen Bey'e Fa­tih Te­rim'den Cris­ti­ano Ro­nal­do'ya ka­dar önem­li fi­gür­ler yer al­dı. Ka­le ar­ka­sı tri­bü­nün­de otu­ran ta­raf­tar­lar sa­rı kır­mı­zı kar­ton­la­rı kal­dı­rır­ken alt kat­ta açı­lan pan­kart­ta Ga­la­ta­sa­ray Li­se­si'ni sim­ge­le­yen ka­pı, Ga­la­ta­sa­ray'ın ku­ru­cu­su Ali Sa­mi Yen Bey ve on­lar­dan ka­çan Şam­pi­yon­lar Li­gi ra­kip­le­ri Re­al Mad­rid ile Ju­ven­tus'un önem­li isim­le­ri Cris­ti­ano Ro­nal­do, Pir­lo yer al­dı. Üst kat­ta açı­lan pan­kart­ta ise tek­nik di­rek­tör Fa­tih Te­rim ön­cü­lü­ğün­de Ga­la­ta­sa­ray­lı oyun­cu­lar sa­vaş­cı şek­lin­de res­me­dil­di.

İki bü­yük re­sim­li pan­kar­tın ara­sı­na ise "Tek kral­lık Ga­la­ta­sa­ray­lı­lık" ya­zı­sı açıl­dı. Gör­se­lin üze­rin­de Ga­la­ta­sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim'in ya­nı sı­ra Mus­le­ra, Sel­çuk İnan, Se­mih Ka­ya, Drog­ba ve Me­lo yer al­dı.

Genç Aslan Fırsat tepti

UE­FA Genç­ler Li­gi ilk haf­ta ma­çın­da Ga­la­ta­sa­ray ile Re­al Mad­rid 1-1 be­ra­be­re kal­dı. UE­FA Dev­ler Li­gi'nde mü­ca­de­le eden ku­lüp­le­rin 19 yaş al­tı ta­kım­la­rı­nın kar­şı kar­şı­ya gel­di­ği or­ga­ni­zas­yon­da, Ga­la­ta­sa­ray, Re­al Mad­rid'i Av­cı­lar Be­le­di­ye Sta­dı'nda ko­nuk et­ti. Kar­şı­laş­ma­nın 15. da­ki­ka­sın­da Hü­se­yin Al­tuğ Taş'ın go­lüy­le 1-0 öne ge­çen sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar, 16. da­ki­ka­da Ju­an Jo­se Nar­va­ez So­lar­te'nin go­lü­ne en­gel ola­ma­ya­rak, mü­ca­de­le­den 1-1'lik be­ra­ber­lik­le ay­rıl­dı. Gru­bun bir di­ğer mü­ca­de­le­sin­de ise Ko­pen­hag, Ju­ven­tus ile 2-2 be­ra­be­re kal­dı.

CİMBOM DAĞILDI (CÜNEYT TANMAN)

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç yaptı. Belki Real Madrid'e yenilmek doğal olabilir ancak skor  hiç yakışmadı. Terim'in çıkardığı İlk 11 tartışılabilir. Aylardır oynamayan Riera, Dany'li bir defans bloğu. Orta alandaki Engin tercihi şaşırttı. Açıkçası ilk yarı itibariyle skoru belirleyen bu olmadı. Forma bulan tüm oyuncular, Dany dışında gayet iyi oynadılar. Ayrıca tabii Real Madrid'e karşı yediğiniz golü çıkarmak için dengesiz hücum yapar, telaş içine girerseniz sonuca katlanırsınız. Geçen yıl Real işi hafife almıştı ama bu defa aynı hataya düşmedi.

İlk yarıda özellikle 33. dakikadaki gole kadar Real'e karşı ancak bu kadar iyi oynanabilir. Melo ile 3 net pozisyon var. Lopez'in müthiş bir kurtarışı var. Gol dakikasına kadar Arena'nın müthiş atmosferini rakibine hissettirme konusunda çok başarılı bir Galatasaray'dan bahsetmek lazım. Düşünün ki Ronaldo bir kere dahi topla buluşamadı.

Önde basan, sert oynayan defanstan ve orta alanda pas yapan bir Galatasaray, Madrid'i sindirdi açıkçası. Ama yapılan pozisyon hatası ve gelen gol Galatasaray'ı bozdu.

Real'den gol yediğinizde işiniz zorlaşır. Galatasaray bu golün altından kalkacak kadar iyi değildi. Hele ikinci golden sonra Galatasaray tamamen teslim oldu.

Cimbom iyi başladığı bu mücadelede sonucu çok küçük ayrıntılar belirleyecekti. Galatasaray ilk yarıda iki hata yaptı. Birincisi Dany'in on sekiz içinde yaptığı hakemin vermediği net penaltı pozisyonu. Bir diğeri de Eboue'nin İsco'nun arkasında durmadığı, yani pozisyon hatası yaptığı gol pozisyonu. Galatasaray başlangıçta iyi mücadele etti, koştu Real'i oynatmadı.  En büyük beklenti Drogba'ydı ama  sakatlandı ve çıktı. 

MAÇ RÖNTGEN / SUAT VİLGEN - BUGÜN GAZETESİ

GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇININ GOLLERİ
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

90' Dakika : GOL !! Real Madrid Ronaldo'nun attığı gol ile durumu 6-1 yapıyor.
83' Dakika : GOOOOOLLLLL!!!!! Galatasaray Umut'un attığı gol ile durumu 5-1 yapıyor.
81' Dakika : GOL !! Real Madrid Benzema'nın attığı gol ile durumu 5-0 yapıyor.
66' Dakika : GOL !! Real Madrid Ronaldo'nun attığı gol ile durumu 4-0 yapıyor.
63' Dakika : GOL !! Real Madrid Ronaldo'nun attığı gol ile durumu 3-0 yapıyor.
54' Dakika : GOL !! Real Madrid Benzema ile 2. golü buldu.
33' Dakika : GOL !! Real Madrid Isco'nun attığı gol ile 1-0 öne geçiyor.


DAKİKA DAKİKA GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇI:

Henüz Yorum Yapılmamış

YORUM YAZ

Güvenlik Kodu:


TEKNOLOJİ

0 1107

Apple'ın sayısız fotoğrafı internete sızan yeni telefonu iPhone 6 nihayet tanıtıldı. Ancak iPhone 6 yalnız gelmedi; tahmin edildiği gibi daha geniş ekranlı modeli iPhone 6 Plus da ortaya çıktı. Apple'ın son bombası ise yıllardır iWatch olarak anılan akıllı saatini dünyaya duyurmasıydı; ancak